Formulár pre evidenciu ohlasov zamestnancov UPJŠ v Košiciach

Formulár sa nevzťahuje na citácie v zahraničných/domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Citácie z uvedených databáz sa dokladujú zodpovednému pracovníkovi UK výstupom z uvedených databáz zaslaným v elektronickej alebo tlačenej forme.

Názvy povinných polí sú vyznačené farebne.

1)  Vyplňuje autor, ktorý dokladuje ohlas.
2)  Ak má dokument jedného až troch autorov, uvedú sa všetci. Ak má dokument viac ako troch autorov, uvedie sa len prvý autor + et. al.
Citovaný dokument
Zvoľte typ citovaného dokumentu:      
Autor (meno, priezvisko) 1 Pracovisko autora
 
Názov dokumentu
 
Citujúci dokument
Zvoľte typ citujúceho dokumentu:      
Autori (meno, priezvisko) 2
 
Názov dokumentu
 
Kategória ohlasu