Formulár pre evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ v Košiciach od 1.2.2022

Názvy povinných polí sú vyznačené farebne.

1)  V prípade dokumentu s viacerými autormi sa označí autor, ktorý formulár vyplňuje, kliknutím na príslušné pole za poradovým číslom daného autora.

Po vyplnení formuláru máte pred jeho odoslaním ešte možnosť skontrolovať a prípadne upraviť vami zadané údaje. Po odoslaní formulára je potrebné zobrazený informačný hárok vytlačiť a podpísaný doručiť zodpovednému pracovníkovi UK UPJŠ.
Informácie o autoroch dokumentu
Zadajte počet autorov evidovaného dokumentu:      Pre autorský kolektív do 25 autorov uviesť % podiel, pričom súčet percent za všetky osoby je rovný 100. Pre autorský kolektív viac ako 25 autorov uviesť prvých piatich autorov v poradí ako sú na dokumente a všetkých autorov s vykazujúcim pracoviskom UPJŠ resp. pracoviskom inej VŠ. % podiel sa automaticky rovnomerne rozpočíta pre všetkých autorov autorského kolektívu.
Por.1 Meno Priezvisko Titul(y) % Doktorand UPJŠ Pracovisko Ústav/Katedra Kontakt (t.č./email)
1.
Informácie o dokumente
Názov dokumentu (uvedený v jazyku dokumentu)
Preklad názvu dokumentu (do angličtiny / slovenčiny - ak je jazyk dokumentu iný ako slovenčina)
Kľúčové slová (slovenčina) Kľúčové slová (angličtina)
Kategória publikačnej činnosti
Vyberte počet oblastí výskumu:      
Zvoľte oblasť výskumu:   
Vyberte počet študijných odborov:      
Zvoľte skupinu študijných odborov:    Zvoľte študijný odbor:   
Zvoľte typ evidovaného dokumentu:      
Dostupnosť na www (v prípade elektronických dokumentov)
Link na dokument na stiahnutie  ( Odporúčané formáty súborov na stiahnutie pre účely archivácie EPČ UPJŠ: pdf/A (príp. pdf) alebo doc/docx pre textové súbory, PNG alebo JPEG pre obrázky, príp. zip týchto formátov )
Autorská licencia k stiahnutému dokumentu na zverejnenie Dátum platnosti licencie od
Zadajte počet projektov, v rámci ktorých evidovaný dokument vznikol: