Formulár pre evidenciu ohlasov zamestnancov UPJŠ v Košiciach od 1.2.2022

Formulár sa nevzťahuje na citácie v zahraničných/domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Citácie z uvedených databáz sa dokladujú zodpovednému pracovníkovi UK výstupom z uvedených databáz zaslaným v elektronickej alebo tlačenej forme.

Názvy povinných polí sú vyznačené farebne.

1)  Vyplňuje autor, ktorý dokladuje ohlas.
2)  Ak má dokument jedného až troch autorov, uvedú sa všetci. Ak má dokument viac ako troch autorov, uvedie sa len prvý autor + et. al.
Citovaný dokument
Zvoľte typ citovaného dokumentu:      
Autor (meno, priezvisko) 1 Pracovisko autora
 
Názov dokumentu
 
Citujúci dokument
Zvoľte typ citujúceho dokumentu:      
Autori (meno, priezvisko) 2
 
Názov dokumentu
 
Link na dokument na stiahnutie  ( Odporúčané formáty súborov na stiahnutie pre účely archivácie EPČ UPJŠ: pdf/A (príp. pdf) alebo doc/docx pre textové súbory, PNG alebo JPEG pre obrázky, príp. zip týchto formátov )
Autorská licencia k stiahnutému dokumentu na zverejnenie Dátum platnosti licencie od
Typ citačnej databázy
Kategória ohlasu